08 - 03 - 2021

TÜZÜK

DATÇA BRİÇ SATRANÇ ve TENİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1 : Derneğin Adı, Datça Briç Satranç ve Tenis Spor Kulübü derneğidir. Renkleri lacivert beyazdır

 

MADDE 2 : Derneğin Merkezi, Datça – MUĞLA

 

MADDE 3 : Derneğin Amacı, Briç,Satranç ve tenis sporlarının yayılmasını ve gelişmesini sağlamaktır.

 

MADDE 4 : DERNEK AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ŞU ÇALIŞMAŞLARI YAPAR :

 

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan  her  türlü bilgi, belge, doküman  ve  yayınları  temin etmek,

Dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

                 4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

                5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

                 6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

                7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

                8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler, yarışmalar vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Türkiye Briç Federasyonunun kulüpler arası takım maçlarına katılmak ve katılan sporcularına asgari finansal destek sağlamak,

                 9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek yada taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

                10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak  derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,

                11-Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

                 12-Amacın gerçekleşmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı dernekler ve Vakıfların Kamu kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler üretmek,

                13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

                14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

                15-Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve  benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

 

MADDE -5. ÜYE OLMA HAKKI :

               

               A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan (5223 Sayılı Kanununda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla) herkes derneğe üye olabilir. Belirtilen kurallar çerçevesinde aidatını ödeyen kayıtlı üye ile fahri ve onursal üye olmak üzere  üç çeşit üye bulunur.

                B) Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

                C) Üye olmak isteyen kişi, Yönetim Kuruluna bir dilekçeyle  veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üyelik için müracaat formunu doldurup imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

          Bu talep Yönetim Kurulu tarafından incelenerek en geç 30 (otuz) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Müracaatlının üyeliğe kabulü halinde üye kayıt defterine kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazı ile bildirilir.

 

MADDE -6. ÜYE ÇEŞİTLERİ :

               

              1) Asıl Üye         : Derneğe üye olma hakkını elde eden üyelerden oluşur

                2) Fahri Üye      : Derneğimizin faaliyetlerinde maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul kararıyla kabul edilen üyelerdir. Genel kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

                3) Onursal Üye    : Derneğimizin yönetiminde görev yapmış, görev esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti itibariyle derneğimiz genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel Kurul kararıyla onursal üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.

                4) Onursal Başkan : Derneğimiz Yönetim Kurulunda 6 yıl Başkan olarak görev yapan üyelere Genel Kurul Kararı ile Onursal Başkan unvanı verilir. Onursal başkan, derneğimizin bağlı olduğu federasyonun aynı zamanda doğal delegesidir.

MADDE -7. ÜYELİKTEN ÇIKMA :

                Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

                Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

 

MADDE -8. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

 

1-Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını yazılı isteğe rağmen yazının kendine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyen üyeler,

2-Derneğin aleyhinde çalışan üyeler

3-Dernek çalışmalarına yapılan yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,

4-Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmayan üyeler,

5-Toplumda hoş görülmeyen eylemlerde bulunanlar,

6-Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve yüz kızartıcı suç işleyenler.    

 

MADDE -9. ÜYELERİN HAKLARI :

 

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2-Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, en son mali yıl öncesi itibariyle borcu olan üyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk genel kurul toplantısına katılamazlar.

3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

4-Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz

5-Her üye istifa hakkına sahiptir

6-Her üye derneğin sosyal tesislerinden ve diğer faaliyetlerinden eşit şekilde faydalanma hakkına sahiptir.

7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

8-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

9-Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür. Genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

MADDE -10. DERNEĞİN ORGANLARI :

 

a)  Genel kurul

b)  Yönetim kurulu

c)   Denetleme kurulu 

 

 MADDE -11. KURULUŞ ŞEKLİ :

               

Genel Kurul derneğin en yüksek organıdır. Derneğe kayıtlı asil üyelerin toplamıdır.

 

MADDE -12. TOPLANMA ZAMANI :

               

          Genel Kurul iki yılda bir Ağustos ayında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul,

          a ) Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

          b ) Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun genel kurulu bir içinde olağanüstü toplantıya çağırması durumunda (şayet çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir) toplanır.

 

MAADDE -13. ÇAĞRI USULÜ :

 

          Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması,, sebebiyle toplantı yapılamazsa, 2. Toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden çok olamaz.

          Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri belirtmek suretiyle toplantı ilanının verildiği gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. 2. Toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

          Üyeler 2. toplantıya 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallinin en büyük Mülki Amirliğine duyurulur.

          Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE -14. TOPLANTI YERİ :

 

         Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ve yönetim Kurulunun belirlediği yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

 

 

MADDE -15. TOPLANTI YETER SAYISI:

 

          Genel Kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

          İlk toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayı toplamının iki katından az olmaz.

 

MADDE -16. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

     

 Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.

          Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine gelecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim kurulu üyelerini veya yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

          Kimlik belgesi göstermeyenler, belirilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

          Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

          Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere Başkan ile iki katip üye seçilir.

          Dernek üyelerin seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliği genel kurul başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

           Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır.ve divan başkanı ve katipler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.

          Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yen seçilen yönetim kuruluna YEDİ gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.

          Genel kurul Mahkeme (Hakim) tarafından görevlendirilen üyeler tarafından toplantıya çağrılmışsa Yönetim kuruluna verilen görevlen bu üyeler tarafından yapılır.

 

 MADDE -17. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :

     

         Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda bir tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE -18. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :

 

           Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

 

1.       Dernek organlarının seçilmesi,

2.       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.       Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,

4.       Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.       Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6.       Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7.       Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi konularında yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,

8.       Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.       Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10.    Derneğin vakıf kurması,

11.    Derneğin fesih edilmesi,

12.    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13.    Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14.    Disiplin Kurulu ve Teknik Kurul üye aramaları için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15.    Türkiye Briç Federasyonunun düzenlediği kulüpler arası takım maçlarında derneği temsil edecek sporcuların ulaşım ve konaklama asgari masraflarının miktarının belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermektir.

     Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

     Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

 

 

 

MADDE -19. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

 

          Dernek organların seçimi gizli oy, açık tasnif usulüyle yapılır. Bunun dışındaki oylamalarda Genel kurulun belirleyeceği yöntem uygulanır.

          Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılmasıyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirtilen oylardır.

 

          Açık oylamada, Genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

          Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

 

          Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Seçimlerde eşit oy alanların eşit çıkması halinde öncelikle üyenin yaşının büyüklüğüne, bununda eşit olması halinde ise kur’a çekimi yaptırılır. Diğer oylamalarda ortaya çıkacak eşitlik durumunda ise başkanın taraf olduğu karar geçerlidir.

 

MADDE -20. YÖNETİM KURULU :

         

           Yönetim Kurulu asıl üyeler arasından Genel Kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

a)       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b)       Derneğin gelir, gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

c)       Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak.

d)       Dernek amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, Genel Kurulun yetkisi ile ihtiyaç duyulan taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait ihtiyaç fazlası taşınmaz malları satmak, bina ve tesis etmek.

e)       Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, demirbaş, taşıt, iş makinesi, araç gereç alımına karar vermek.

f)        Her faaliyet yıl sonunda Derneğin yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, Denetim Kuruluna sunmak.

g)       Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak.

h)       Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

i)         Derneğin şubesinin açılması için kurucu üye görevlendirmek,

j)        Her türlü ayni ve nakdi bağışın kabul edilmesine karar vermek.

k)       Tüzükte belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için gereken her türlü harcamayı yapmak.

l)         Amaca ulaşmak ve gelirin artırılması için çaba sarf etmek.

m)     Derneğin işlerini gördürmek için ücretli personel almak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

n)       Dernek alacaklarını takip etmek ve borçlu üyelerin listesi ilan tahtasına asmak.

o)       Lokal yönetmeliğini çıkarmak.

p)       Dernek üyelerinin ahenkli, huzurlu ve disiplinli bir dernek arkadaşlığı içinde bulunmalarını sağlamak, kusurlu davranışta bulunanları uyarmak gerekirse disiplin cezası vermek üzere 3 üyeden oluşan disiplin kurulunu atamak                                                                                                                                           Disiplin cezaları şunlardır;                                                                                                                            

      a)Resmi ve özel karşılaşmalardan geçici ve sürekli men etme.                                                                       

      b)Kınama                                                                                                                                                     

      c)Geçici çıkartma                                                                                                                                               

      d)Temelli çıkartma

     r )    Genel Kurulun yetkilendirdiği taşınmaz mal alım ve satımlarını gerçekleştirmek

     s )    Genel kurulun yetkilendirdiği Türkiye Briç federasyonu takım maçları sporcu ulaşım ve konaklama asgari miktarlarını tespit etmektir.

 

MADDE -21. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ :  

 

          Derneğin idari işlemlerini yürütme şekil ve esasları Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir İç Yönetmelikle gösterilir. Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, Başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler.

          Yönetim Kurulu en az ayda bir kez Dernek İdare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli yer ve günde çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Bu toplantı üyelere açıktır.

 

          Başkanın Görevleri :

a)       Ayda bir olağan toplantı yapmak, acil durumlar karşısında yönetim kurulunu lüzumuna binaen toplantıya çağırır.

b)       Yapılan toplantıda genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda derneğin çalışmasını sağlar

c)       Yönetim kurulunun almış olduğu kararların tatbikatını yapar

d)       Tüzük gereği hareket etmeyen üyelere bir yazı ile uyarma yapar, tavrında değişiklik yapmayan üyelerin yönetim kurulu kararı ile üyeliklerine son verir.

 

  Başkan Vekilinin Görevleri : Başkan her hangi bir sebeple toplantıda bulunmadığı zaman başkana vekalet eder, aynen başkanın görevlerin yürütür.

 

  Muhasibin Görevleri : Muhasip üye derneğin gelir, gider hesaplarını tutar başkanında imzasını alarak bankadan para çeker, dernek adına yaptırılan iş karşılığında hak sahiplerine ödeme yapar, derneğin tahsilatını bankaya yatırır, sarf evraklarını başkanla beraber imzalar.

 

  Yazman Üyenin Görevleri : Dernek yönetim kurulu toplantılarında yazmanlık yapar, dosyaları tutar.

 

MADDE -22. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI :

         

          Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme kurulu tarafından bir içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde,dernek üyelerinin birinin baş vurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE -23. DENETLEME KURULU :

         

  Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

 

Denetleme Kurulunun Görevleri :

 

a)       En geç bir yılda bir belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini Yönetim Kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

b)       Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna, ve 2 yılda bir Genel Kurul toplanmasından önce hazırlanacak yıllık raporları Genel Kurula sunmak.

c)       Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

 

MADDE -24. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :

        

          Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim  ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik numaraları, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE -25. AYLIK AİDAT MİKTARLARI :

       

         Dernek üyelerinin aylık aidat miktarı 5.00 YTL. Olup, yıllık 60.00 YTL:-liradır. Bu miktarı artırmaya Genel Kurul yetkilidir. Aidatlar aylık olarak ödenebileceği gibi yıllık olarak da ödenir.  Ancak yıl sonunda yapılacak ödemeler Ocak ayı sonuna kadar yapılması zorunludur. Şubat ayı başında Yönetim Kurulu bir önceki yıla ait aidat borcu olan üyelerin listesini düzenler ve dernek merkezinde belirlenen süre içinde ödenmesini ilan eder. Bu süre zarfında aidatını ödemeyen üyeye Yönetim kurulu tarafından yazılı tebligat yapılır ve aidatını tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi istenir. Bu süre içerisinde aidatını ödemeyen üye, Yönetim kurulu tarafından üyelikten çıkartılır. Yönetim kurulu, üyeliğine son verdiği kişilerin aidat borçlarının affını Genel Kurula sunar. Aidatı affedilen üyelerin borçları silinir. Diğer üyeler Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır.

 

MADDE -26. DERNEĞİN GELİRLERİ :

 

1)       Üye aidatları

2)       Dernekçe tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması , ve konferans gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.

3)       Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4)       Her türlü bağış ve yardımlar,

5)       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6)       Derneğin yürüteceği ekonomik faaliyetlerden ve hizmetlerden elde edilen gelirler,

7)       Dış ülkedeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan sağlanan yardımlar.

8)       Banka mevduat faizleri.

9)       Briç ve satranç turnuvaları (kurlar)

 

MADDE -27. DEFTER VE KAYITLAR :

 

          Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar :

 

a)       Üye kayıt defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, TC kimlik numaraları, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b)       Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

c)       Gelen ve Giden Evrak Defteri   : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olur.

d)       Gelir ve Gider Defteri     : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e)       Demirbaş Eşya Kayıt Defteri     : Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

f)        Alındı Belgesi Kayıt Defteri       :Dernek gelirinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kayıt olunur.

 

Dernek bütçesinin 500.000.-TL’yi geçmesi halinde:

       26/d maddesinde yazılı defterin yerine

a)       Yevmiye defteri,

b)       Büyük defter,

c)       Envanter defteri tutar.

     Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre yapılır.

     Dernekçe tutulacak tüm defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 

MADDE - 28. HESAP DÖNEMİ :Hesap dönemi bir takvim yılıdır. 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer.

 

MADDE – 29 GELİR VE GİDERLERDE USUL

 

          Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile tahsili halinde, banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

          Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

          Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

          Bu belgeler müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernek tarafından bastırılır.(Yukarıda belirtilen form veya makbuzların Dernekler Yönetmeliği’nin 38. Maddesinde belirtilen ölçülerde olması zorunludur.)

 

          Saklama Süresi :Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri derfterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.

          Alındı Belgelerinin Biçimi : Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri Yönetmelik ekinde gösterilen(EK-17) biçim ve ebatta Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asil ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler ve elektronik sistemler veya yazı makinaları aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir. Form veya sürekli form şeklinde bastırılan alındı belgelerinin belirtilen nitelikte olması zorunludur.

          Alındı Belgelerinin Bastırılması ve Kontrolü : Alınacak Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda matbaaya bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlemlerinde kusur bulunup bulunmadığı sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanakla teslim alınır.

          Alındı Belgelerinin Deftere Kaydı : Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

          Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak üzere defterin yalnızca başlangıç bitiş ve serisi sütunları doldurularak her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir.Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edecek kişilere teslim edilmesi veya teslim edilen alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

          Tamamı kullanıldığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle görünebilecek şekilde iptal yazılarak bir daha kullanılmaz.

          Alındı belgelerinin kaybolması veya çalınması halinde bir tutanakla tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimine haber verilir.

          Alındı Belgelerinin kullanımı: Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyece imza karşılığı verilir ve kullandıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

          Alındı belgeleri, sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “ İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

          Form şeklinde bastırılan alındı belgeleri, elektronik sistemler aracılığı ile doldurulduktan sonra aslı ödemede bulunana verilir, sureti dosyasında muhafaza edilir.

 

          Yardım Toplama Yetki Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması :

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararıyla tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafını ihtiva eden yetki belgesi ( Dernekler Yönetmeliği EK-19) Yönetim Kurulu tarafından üç nüsha düzenlenerek, Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır ve bir sureti Dernekler Birimine verilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlanır.

         Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurullarının yetki belgelerini yukarıdaki esaslara göre yeniden düzenlenmesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin ayrılması, ölümü, işine ve görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi halinde verilmiş olan yetki belgelerinin Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi her zaman Yönetim Kurul kararıyla iptal edilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca on beş içerisinde dernekler birimine bildirilmek zorundadır.

          Gelirlerin Teslimi      : Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak tahsilatı 1.000.-TL.’yi geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde derneğin bankadaki hesabına yatırmak zorundadır.

          Derneğin kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

 

 

MADDE-30. DERNEĞİN HARCAMALARI :

 

           Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda Başkana ödeme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

           Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek Başkan veya vekili ile Yönetim Kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür.

 

MADDE-31 DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ESASLARI :

 

          Derneğin amaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerin gerek hazırlanma aşamasında, gerekse uygulanması esnasında 1.000.-TL’ye ihtiyaç duyulacak ödeneğe Yönetim Kurulu kararı ile bu miktardan fazlası içinde Genel Kurul kararı ile Kamu ve özel bankalar ile kişi veya kişilere borçlanılabilir. Borçlanmalar hiçbir zaman derneğin bütçesini aşamaz.

 

MADDE-32 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

 

          Derneğin iç denetimi,dernek kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.Ayrıca gerek görüldüğü zaman dernek dışından ehliyetli kişi veya kişilere de denetlendirilir.

 

MADDE-33. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

         

Derneğimiz mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Alınacak nakdi yardımların Bankalar aracılığı ile alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.(Yönetim Kurulu tarafından)

 

MADDE-34. LOKAL AÇILMASI :

 

          Üyelerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Mülki İdare Amirinin izni ile lokal açar ve/veya başka bir mekanda spor faaliyetlerini yürütebilir. Lokalin iş ve işlemlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile sorumlu bir müdür tayin edilir. Sorumlu Müdür, dernek lokalinin mevzuatı ve ruhsata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu Müdür değişikliği on beş içerisinde Mülki Amire bildirilir.

          Sorumlu Müdür, Yönetim Kurulu kararıyla ücretli veya fahri olarak görevlendirilir. Sorumlu Müdürün dernek üyesi olması şart değildir.

          Lokal Yönergesi: Lokal Yönetim Kurulunca Dernekler Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan yönergeye göre işletilir. Lokal yönergesinde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

a)       Lokalin çalışma şartları,

b)       Lokal Müdürünün görev ve yetkileri,

c)       Dernek Lokalinde yapılacak faaliyetler ve verilecek hizmetler,

d)       Dernek üyelerinin ve misafirlerin lokalden yararlanma şekilleri,

e)       Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacaksa şart ve şekilleri,

f)        Lokalin konferans, seminer, yemek, nişan, düğün vb. toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şart ve şekilleri,

 

          Lokalden Yararlanma: Lokalden yararlanacak üyelere, dernek üyeliğine kabul tarih ve sayısı ile dernek başkanının imzası olan lokal kimlik kartı verilir. Üyeler lokalde bulundukları sürece bu kimliği üzerlerinde taşıma ve denetimler sırasında bu kartı göstermek zorundadırlar.

          Lokale derneğimize üye olmayan giremez, ancak üyelerin beraberlerindeki misafirler lokale kabul edilebilir. Misafirler lokalde bulundukları sürece misafir kartlarını görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

 

MADDE-35. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ :

 

          Derneğin yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler, Genel Kurul toplantı sonuçları, dernek organlarında meydana gelen değişiklikler, tüzükte yapılan değişiklikler ve taşınmaz malların tapuya tescil tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Mülki Amire bildirilir.

 

MADDE-36. PLATFORM OLUŞTURULMASI :

 

          Derneğimiz, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulabilir.

          Bu platformların oluşturulması için Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kuruluna yetki verilir, Yönetim Kurulu bu yetkiye binaen derneği temsil etmek için kişi veya kişileri görevlendirir.

          Bu platformun faaliyete başlayabilmesi için temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile Yönetim Grubu üyeleri ve Koordinatörün isimleri belirtilir.

 

 

 

MADDE-37. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

 

          Tüzük değişikliğine karar vermek yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz ve her iki toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır.

         Tüzükte yapılan değişikliklerin eski ve yeni şeklini gösterir iki suret yazı ile tüzüğün yeni şekli dört suret olarak hazırlanarak Genel Kurulu izleyen otuz gün içerisinde Mülki Amirine verilir.

 

MADDE-38. DERNEĞİN FESHİ :

 

Derneğin Genel Kurul Tarafından Tasfiye edilmesi :

 

          Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en 3/22’sinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

          İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre 2. Toplantıya çağrılır.2. Toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshi konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/2 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin fesih edilmesi kararlaştırıldıktan sonra, tasfiye işlemleri Genel Kurul tarafından son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulan kurulca yapılır.

         Tasfiye Kurulu önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin borçlu olduğunun tespiti halinde derneğin alacaklılarına çağrıda bulunur ve malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacakları tahsil edilir. Alacakların edilmesi ve borçluların ödenmesinden sonra kalan para ve mal varlığı son Genel Kurul tarafından belirlenecek yere bırakılır.

           Tasfiye Kurulu tasfiye işlemlerini tamamlanmasını müteakiben durum yedi içerisinde bir yazı ile Mülki Amirliğine bildirilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir.

 

Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile yapılması :

 

          Genel Kurulun toplanamaz hale geldiğinde, tasfiye kurulunca tasfiye işlemleri yapılmamışsa yahut dernek Mahkeme kararıyla fes edilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin merkezindeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

          Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasına müteakip, durum ilgili Mülki Amire bildirilir.

 

 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

 

           Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan konularda da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

                                                                 

 

                                                                 GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

 

 

                                                                 

 

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

BABA ADI

MESLEĞİ

TABİYETİ

ADRESİ

İMZASI

1

İbrahim Halil ATALAY

Başkan

Mehmet Arif

Avukat

T.C.

İskele Mah. Datça

 

2

Ahmet Ege GÜRKAN

B.Vekili

Mehmet

Serbest

T.C.

İskele Mah. Datça

 

3

Saadet Eviç AVŞAR

Genel Sek.

Yurdal

Ev Hanımı

T.C.

İskele Mah. Datça

 

4

Ayhan SUNGUR

Sayman

Adnan

Serbest

T.C.

İskele Mah. Datça

 

5

Hüseyin Haluk KİŞİSEL

Üye

Mehmet

Serbest

T.C.

İskele Mah. Datça

 

 

 

                                                                      YÖNETİM KURULU

 

S.N.

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

BABA ADI

MESLEĞİ

TAB.

ADRESİ

İMZASI

1

Selçuk ARSLAN

Başkan

Ahmet

İşletmeci

T.C.

Aydın Evler 2.Bostan Sok. No.7/3 Tarabya / İST.

 

2

Yılmaz AKTEN

B.Vekili

Mehmet

Emekli Hakim

T.C.

İskele Mah.112.Sok .No.7 Datça / MUĞLA

 

3

Zeynel ERASLAN

Genel Sek.

Nabi

Emekli Öğretmen

T.C.

İskele Mah. Lise üstü 103.Sok. No.7/3 Datça/MUĞLA

 

4

Emine Candan İMRAK

Sayman

H.Rahmi

Emekli

T.C.

Reşadiye Mah.720.Sok. No.8 Datça / MUĞLA

 

5

İsmet ÇELİKEL

Üye

Abdul muttalip

Emekli Astsubay

T.C.

İskele Mah. 87.Sok. No.16/3 Datça / MUĞLA

 

 

MADDE-39. KULÜP YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ :

          

          Kulüplerin yürütme birimlerinde kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

 

1.       Genel Sekreter

2.       Kulüp Saymanı

3.       Kulüp Doktoru, Yardımcısı, Sağlık Personeli

4.       Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve görevlileri

5.       Spor Direktörü

6.       Gençlik Direktörü

7.       Genel Kaptanlar

8.       Teknik Yönetici ve öğreticiler

9.       Kaptanlar

10.     Kol Başkanları

 

          Ancak; profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; Genel Sekreter, Kulüp Saymanı, Teknik Yönetici ve Öğretici, Kulüp Masörü, Tesis ve Malzeme Yöneticileri ve görevlilerinin ücretli olarak çalıştırılmaları şarttır.

 

        

 KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a)       Genel Sekreter             : Gençlik ve Spor mevzuatı uyarınca ve Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, kulübün amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile kulüp yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kulübün raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışmaları yürütür.

b)       Kulüp Saymanı            : Kulübün hesap, muamelat, gelir ve sarf işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, Genel Sekretere karşı sorumludur.

c)       Kulüp Doktoru : Yardımcı Sağlık Personeli : Kulübün Yönetim ve Yürütme personeli ile faaliyetlerine katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi, ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait işlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sormludur.

d)       Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevleri   : Kulüp temsilcilerinin ve malzemelerinin kulüp amaçlarına yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım onarım hizmetlerine ait iş ve işlemlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

e)       Spor Direktörü                  : Spor Kulübünün profesyonel futbol hariç, faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

f)        Gençlik Direktörü           : Gençlik Kulübünün faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

g)       Genel Kaptanlar               : Kulübün profesyonel futbol hariç faaliyetlerini üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için Gençlik ve Spor Direktörü ve Genel Sekreterin birlikte teklifleri üzerine Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Genel Kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay veya bayan her katagoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede Gençlik ve Spor Direktörüne karşı sorumludur.

h)       Kaptanlar                         : Kaptanı oldukları spor kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara, ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalının Genel Kaptanına karşı sorumludurlar.

i)        Kol Başkanları                  : Başkanı oldukları Gençlik faaliyetleri dalında, kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları dalın Genel Kaptanına karşı sorumludurlar.

j)        Teknik Yönetici ve Öğreticiler     : Kulübün yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar, Gençlik Kulüplerinde Genel Sekretere, Spor Kulüplerinde Genel Kaptana veya Yönetim Kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar.

 

          KULÜP DANIŞMANLARI   : Yönetim Kurulu ve yürütme birimine kulüplerin hizmetleri ile ilgili gençlik, spor, hukuk, sağlık basın ve benzeri alan ve konularda danışmanlık yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilirler.

          Danışman olarak görev alacakların bu görevle ilgili alanlarda bilgili, tecrübeli, uzman kişiler olmalarına dikkat edilir.

          Kulüp Danışmanları, kulüp faaliyetleri çerçevesinde kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler.

 

        KULÜP DANIŞMA KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.

 

          Kulüp Danışmanlığı konu ve alanlarında, danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile geçici veya sürekli olarak en fazla üç kişiden oluşan kulüp danışma kurulları meydana getirebilir.

          Danışma kurullarında görevlendirilecek olanların, alanlarında uzman kişiler olmalarına dikkat edilir. Bu kişilerin kulüp üyesi olmaları şart değildir.

          Hangi konularda danışma kurulu veya danışman görevlendirilmesi gerektiğine Yönetim Kurulu karar verir. Danışma Kurulları, Yönetim Kurullarının karar teşkiline veya yürütme hizmetlerine yardımcı olabilecek etüt ve incelemeleri yapmak, tekliflerde bulunmakla görevli olup, Yönetim Kurulu adına Genel Sekretere karşı sorumludurlar.